Ordonanţa nr. 22/2016 Raportarea facturilor scadente neincasate

Evaluarea datoriilor in valuta
mai 17, 2016

Aceasta ordonanta modifica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată

Astfel
Persoanele juridice au obligaţia de a întocmi situaţia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenţă, dacă scadenţa este clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică, după caz, cu sediul în România, care va cuprinde:
a) elemente de identificare a calităţii de debitor:
1. denumirea, sediul social şi codul fiscal;
2. denumirea, sediul social şi codul fiscal ale creditorului;
3. numărul, data emiterii, scadenţa, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce
urmează să fie plătită creditorului;
b) elemente de identificare a calităţii de creditor:
1. denumirea, sediul social şi codul fiscal;
2. denumirea, sediul social şi codul fiscal ale debitorului;
3. numărul, data emiterii, scadenţa, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce
urmează să fie încasată de la debitor.”

Situaţia întocmită se va depune prin internet la adresa dedicată în acest scop, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente.
Situaţia se actualizează de către contribuabili, persoane juridice, în decurs de o zi lucrătoare de la momentul oricărei modificări survenite
.”

Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte:
a) neţinerea şi neactualizarea de către contribuabilul, persoană juridică, a evidenţei obligaţiilor de plată şi a evidenţei creanţelor;
b) netransmiterea de către contribuabilul, persoană juridică, prin internet la adresa dedicată în acest scop a situaţiei prevăzute la art. 2 în termenele prevăzute la art. 3;
c) nerespectarea de către orice utilizator a îndatoririlor referitoare la confidenţialitatea
informaţiilor, datelor şi situaţiilor.
Contravenţiile se sancţionează după cum urmează:
1. cele de la lit. a), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
2. cele de la lit. b), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
3. cele de la lit. c), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Ordinele de compensare, astfel cum sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările şi completărilor ulterioare, sunt numerotate unic, evidenţa acestora fiind de competenţa Structurii de compensare a datoriilor din cadrul sucursalei Bucureşti a Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” – S.A.

Astfel conform Normelor metodologice Hotararea Nr. 685 din 23 august 1999 evidentiem:
– Contribuabilii, persoane juridice, sunt obligati sa se conecteze prin INTERNET sau sa foloseasca suportul magnetic (dischete) pentru a transmite in baza de date a Institutului de Management si Informatica datele privind platile restante mai vechi de 30 de zile, cu o valoare mai mare de 100 milioane lei (10000 RON).

Inscrierea se face pe siteul: https://gama.imi.ro.
Pentru obţinerea parolei de acces trimiteţi prin e-mail la adresa: serviciulcompensare@cppi.ro
copia certificatului de înregistrare, semnată şi ştampilată de conducerea unităţii (numele în clar), pe care scrieţi textul „conform cu originalul” şi parola dorită (maximum 10 caractere, litere majuscule).
Conectarea se face la pct.1 „Adaugare sau modificare facturi”. Pentru relaţii suplimentare sunaţi la tel.: 0214130604, 0788525469.
Pentru securitatea datelor prezentate de persoanele juridice raportoare pe INTERNET, accesarea se va face prin intermediul unei parole acordate de către administratorul bazei de date a Institutului de Management şi Informatică

Comments are closed.