SERVICII SALARIZARE

Reduceti costurile, salvati timp, reduceti responsabilitatile la minim si pastrati confidentialitatea prin externalizarea serviciilor de salarizare si resurse umane catre profesionistii Activ Expert care se asigura ca nevoile dvs. de salarizare sunt indeplinite la timp, de fiecare data, oferindu-va servicii corporative flexibile concepute sa imbunatateasca managementul de salarizare pentru angajatori.

Atentie!, nerespectarea legii cu privire la gestionarea documentelor de evidenta a personalului (dosar de personal) si necompletarea Registrului de evidenta a salariatilor atrage sanctiuni care va pot influenta semnificativ activitatea.

[caldera_form id=”CF586791f29d7e7″]

LISTA SERVICII SALARIZARE

 • calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale;
 • calculul retinerilor si popririlor salariale;
 • calculul salariilor si intocmirea statelor de salarii si a fluturasilor de salarii pe baza pontajelor;
 • introducerea datelor in REVISAL;
 • introducerea platilor pe internet banking;
 • intocmirea si transmiterea declaratiei privind contributiile sociale – 112;
 • completarea OP-urilor pentru datoriile salariale;
 • intocmirea si depunerea fiselor fiscale ale angajatilor;
 • consultanta la incheirea si incetarea contractelor individuale de munca;
 • consultanta la intocmirea referatelor si deciziilor de sanctionare pentru abateri disciplinare;
 • consultanta privind fiscalitatea si contributiile sociale;
 • informari cu privire la modificarile legislative in domeniul salarizarii;
 • asistenta la controlul de la inspectoratul teritorial de munca;
 • intocmirea situatiilor centralizatoare solicitate de organele de control;
 • intocmirea de rapoarte solicitate de client;

Registrul General de evidență al salariaților, „REVISAL”

– Angajatorul are obligația de a înființa un registru general de evidență a salariaților care se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei raza teritorială se află sediul angajatorului, dată de la care devine document oficial.
– Completarea și transmiterea registrului se fac de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator. (art. 2 alin. (5) din HG 500/2011).
– Angajatorii pot contracta serviciul de completare și transmitere a registrului prin încheierea, cu respectarea dispozițiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificarile și completările ulterioare,. (art. 2 alin. (6) din HG 500/2011), de contracte de prestări servicii cu prestatori înregistrati la inspectoratele teritoriale de muncă, care iși desfașoara activitatea în condițiile prevederilor legale în vigoare.
– Prestatorii prevazuți nu pot subcontracta, la randul lor, serviciile de completare și transmitere a registrului încredintate de angajator.” (art. 2 alin. (7) din HG 500/2011).
– Registrul se întocmeste în formă electronică. (art. 3 alin. (1) din HG 500/2011).

Registrul general de evidență al salariatilor se completează în ordinea angajării și cuprinde urmatoarele elemente:

a) elementele de identificare a tuturor salariaților: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetățenia și țara de proveniență – Uniunea Europeana – UE, non-UE, Spațiul Economic European – SEE;
b) data angajării;
c) perioada detașării și denumirea angajatorului la care se face detașarea
d) funcția/ocupația conform specificației Clasificarii Ocupațiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de muncă;
f) durata normală a timpului de muncă și repartizarea acestuia;
g) salariul de bază lunar brut și sporurile, astfel cum sunt prevazute în contractul individual de muncă;
h) perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
i) data incetării contractului individual de muncă.

Dosar de personal

Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora”. (art. 8 alin. (1) din HG 500/2011).

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru. (art. 8 alin. (2) din HG 500/2011).

La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia:
a) copii ale documentelor existente in dosarul personal ;
b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. (art. 8 alin. (3) din HG 500/2011). Documentele sunt eliberate in copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul. (art. 8 alin. (4) din HG 500/2011).

Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra in conditii care sa asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor indelungata si corespunzatoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare. Angajatorul raspunde pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricarei alte persoane fizice sau juridice, prin incalcarea acestor obligatii”. (art. 8 alin. (5) din HG 500/2011).